Kölcsey
Etika és filozófia projekt formája
Cím kiválasztása és regisztráció

A projekt cím kiválasztása után azt regisztrálni kell! A regisztráció után mindenképp meg kell nézni a dolgozat állapotát! Ott automatikusan megjelenik a név és a projekt részeinek az állapota: regisztrálva. Ha ez nem következik be, a regisztráció nem volt sikeres.
Ha a projekt megfelelő részlete megérkezett és értékeltem, az állapotát átváltoztatom.
Amikor elolvastam a részt (ez maximum 3 napon belül megtörténik), az állapotot (kedvező esetben) elfogadva-ra vagy javítandó-ra állítom. A hiba leírását az elküldött email-re adott válasz e-mailben közlöm. A weblapon csak a javítás sorszámát közlöm. A határidő lejárta előtti 3 napban már nem jelzek vissza, pontozásra kerül a dolgozat.
Az adott rész határidejének lejárta után nem fogadok el több változatot, ilyenkor marad a legutóbbi értékelés, mindenképpen át kell térni a következő részre! (Természetesen, lehet előre dolgozni, de a következő részt csak akkor kezdem el értékelni, ha az előző részt elfogadtam, vagy lejárt a határideje!) A bibliográfia és a vázlat esetén egy javítást fogadok el, a dolgozat esetén kettőt. Ezután pontozom a megadott részt
A lejárat előtt csak kivételes esetekben kap a dolgozat elutasított állapotot. Ilyen például az egyértelmű plágium, stb..
Ha a projekt minden részének állapota elfogadva az érdemjegye: jeles. Ha valamelyik rész értékelése elutasítva vagy nem érkezett be, a projekt sikertelen. Egyéb esetekben a dolgozat pontozásra kerül. Ezek értelmezéséről külön részben lehet olvasni ezen írás végén.
A viták elkerülése miatt csak és kizárólag a rendszerben megjelent, regisztrált projekteket értékelek. Bármilyen probléma esetén az cseh.imre kukac kolcseygimnazium pont hu címen lehet reklamálni. (Szóban nem fogadok el reklamációt!)
Az észrevételt tartalmazó email tárgya: reklamáció legyen! A levélben kérem feltüntetni a küldő nevét, osztályát, a tantárgyat és röviden a problémát! Bármelyik elem hiányában a levelet figyelmen kívül hagyom!(Legkésőbb a dolgozat lejárati idejéig fogadom el.)


Formai követelmények

Email
A projekt részeit csatolt állományként kérem elküldeni a cseh.imre kukac kolcseygimnazium pont hu email címre. A levél tárgya az "etika projekt" legyen! Az első levélben fel kell tüntetni az első sorban a dolgozat címét, a második sorban a szerző nevét, osztályát, a harmadik sorban "bibliográfia"! (Bármelyik elem hiányában a levelet figyelmen kívül hagyom! A levélben felesleges egyéb információkat elhelyezni!)

Példa:

Egy adott dolgozatról csak egy levelet várok. Ha javításra kerül a sor az eredeti levélre (illetve a válaszra) kell válaszolni. (Azaz a levelezés maradjon ugyanazon a 'szálon'!) A további levelekben csak a projektrész nevét (bibliográfia/vázlat/dolgozat) és (ha szükséges) a javítás sorszámát kell feltüntetni!
A levélről érdemes visszajelzést kérni a levelező rendszerben, ezt vitás esetben elfogadom egyértelmű igazolásnak az elküldésről. Ettől eltérő email esetén a dolgozatot nem tudom figyelembe venni.
Kizárólag az iskolai emailcímről érkező leveleket fogadom el!

Szövegformátum
A csatolt állomány rtf, doc, docx, odt formátumban fogadom el.
Oldal beállítások:
A4, álló, margók: 2 cm
Betűtípus:
Times New Roman
Betűméret:
12 p
Karakter, bekezdés formátum:
Az első sorban a cím félkövér, középre igazított, utánna 12 p térköz; a szöveg többi részének első sora 1 cm-re behúzott, sorkizártra igazított, 1,5-szeres sortávolágra állított. Kiemeléseket dőlt vagy félkövér formázással lehet megvalósítani. Egyéb karakter formázások hibának számítanak.
Hibalehetőségek:
A tördelő karaktereket (szóköz, bekezdésvégjel [enter], sorvégjel [shift+enter], tab, stb...) csak szerepüknek megfelelően szabad használni! [Például: kettő vagy több szóköz soha nem lehet egymás után; két tördelő karakter nem állhat egymás után: szóköz-sorvég, szóköz-bekezdésvég, stb; az előbbi miatt pl. nem lehet olyan bekezdés, amelyben csak a bekezdésvég jel áll.]
A dolgozat tartalmazzon oldalszámozást! A dolgozat készítőjének nevét nem kell beleírni a dolgozatba!


Tartalomjegyzék:
A dolgozat legyen részekre tagolt, ezek címét és az oldalszámot tartalmazza a tartalomjegyzék!

Irodalomjegyzék:
A dolgozat végén minden felhasznált könyvet folyóiratot, internetes forrást, szóbeli közlést fel kell tüntetni. A hivatkozások formáját tekintve az informatika órán tanultak a mérvadóak. Minden fel nem tüntetett vagy feltüntetett, de fel nem használt forrás hibának számít!
Példa irodalomjegyzék bejegyzésekre:
Könyvek:
Szerző, a mű címe, kiadó neve, kiadási hely, év, esetleg tól-ig, oldalszám.
Mabberley, J.: Pénzügyi intézmények controllingja, Panem Könyvkiadó, Budapest, 1999. 274-286. o.
Folyóirat cikkek:
Szerző, cikk címe, folyóirat megnevezése, folyóirat kiadási helye, kötet, évszám, megjelenési szám, tól-ig oldalszám.
Kerekes S. - Szlávik J.: Zöld úton az EU felé? Harvard Business Manager 4/2000. 50-62. o.
Internetes források:
Hivatkozott weboldal teljes címe, letöltés időpontja
http://www.hvg.hu/gazdasag/20060926versenykepesseg.aspx 2009. 10.18.
Szóbeli közlés:
Személy neve, (a közlő munkájára, beosztására vonatkozó információ), időpont
Dr. Kiss István PhD (Debreceni Egyetem, Szilárdfizika Tanszék, docens) 2009. 10.18.

A szövegben tartalmi és szószerinti idézeteket jelezni kell! Erre vonatkozó példákat ide kattintva tekinthetsz meg! Az irodalomjegyzékben a nyomtatott dokumentumokat a(z első) szerző szerinti alfabetikus sorrendben kell feltüntetni, szögletes zárójelbe tett sorszámokkal. Az internetes források sorrendje teszőleges i1, i2, stb sorszámozással. A szóbeli közléseket a nevek szerint alfabetikus sorrendben kell feltüntetni. (Ezt nem szükséges sorszámozni!)


Tartalmi megfontolások:

A dolgozat elbírálásának elsődleges szempontja a cím és a forma egysége, azaz a dolgozatnak a címről kell szólnia! A szerző igyekezzen minél több oldalról megvilágítani a problémát, és a forrásokat kreatív módon felhasználni. (Egy forrás nem forrás!)
A dolgozat hosszára vonatkozóan nincs szigorú szabály, a téma dönt.
A tudósok, gondolkodók életrajzai csak abban az esetben kerüljenek bele a dolgozatba, ha kifejezetten egy személy az írás címe, egyébként csak olyan vonatkozásokat kell megemlíteni, ami a téma szempontjából lényeges!


Pontozott dolgozatok értékelése


Bibliográfia (összesen maximum 4 pont)
A bibliográfia bejegyzései mennyire kapcsolódnak a témához, a kiválasztott segédanyagok minőségileg mennyire értékesek (a csak wikipédia bejegyzések: 0, csak internetes források maximum 1)
A bibliográfia bejegyzések formailag egyeznek az irodalomjegyzék bejegyzéseivel.

Vázlat (összesen maximum 2 pont)
A vázlat legyen a leendő tartalomjegyzék alapja. Az egyes részek leendő tartalma egy-két mondatban összefoglalva.

Dolgozat (összesen maximum 20 pont)

Első pontszám - szabványosság, megjelenés (maximum 2 pont)
A formai követelmények részben megfogalmazott szempontokat veszem figyelmbe. (Levélküldés formája, dolgozat formai követelményei, irodalomjegyzék formai követelményei.)
Második pontszám - irodalomjegyzék (maximum 2 pont)
Az irodalomjegyzék bejegyzései mennyire kapcsoldnak a témához, a kiválasztott segédanyagok minőségileg mennyire értékesek (a csak wikipédiára támaszkodó írások pontszáma: 0, csak internetes forrásokra támaszkodó írás pontszáma maximum 1)
Harmadik pontszám - tudásanyag, háttérismeretek (maximum 6 pont)
A témához kapcsolódó tudásanyag összegyűjtése, annak felhasználása az érvelésben.
Negyedik pontszám - témakövetés, megfogalmazás (maximum 6 pont)
Mennyire sikerült a kiválasztott címhez kapcsolódnia az írásnak, az esszének, mint írásműnek kidolgozottsága milyen szintű.
Ötödik pontszám - egyéni látásmód (maximum 4 pont)
Mennyire sikerült a dolgozatban a szerzőnek sajátos a forrásokban nem szereplő szempontokat figyelembe vennie, saját élményeit, gondolatait a dolgozatba beépítenie.
Osztályzat
Jeles:22-26
Jó:18-21
Közepes:13-17
Elégséges:9-12
Elégtelen:0-8